Featured

VERSLAG  Wijkplatform Hatert 15 mei 2024

VERSLAG  Wijkplatform Hatert

15 mei 2024, 19.30 – 21.30u

Wijkcentrum Hatert

Aanwezig namens het wijkplatform:

Gemeente Nijmegen, stadsbeheer               

Opbouwwerk (BK10)

Sportbedrijf

Toezicht

Wijkkrant Hatert

Park Malderborgh

Notulist:  Petra Kerkhof (bureau Stand-by)

Afwezig met kennisgeving: Jongerenwerkers, buurtteam Jeugd & Gezin, nieuwswebsite Hou van Hatert,  buurtteam Volwassenen, politie

1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken en vaststellen agenda 
Marry heet iedereen welkom.
Er is een vraag ontvangen vanuit het buurtteam Volwassenen. Dit komt aan de orde bij agendapunt 5.

2. Voorstelronde t.b.v. nieuwe deelnemers
Er volgt een korte kennismakingsronde.

3. Vaststellen verslag 21-02-2024
Het verslag van 21 februari 2024 wordt met dank aan de notulist ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van de actielijst:

  • Actie 23-11, artikel over jeugdcoaches in de wijkkrant: het platform uit zijn ongenoegen over dit actiepunt dat in september vorig jaar is toegezegd, maar nog steeds niet is uitgevoerd. Een blijk van het niet serieus nemen van bewoners.
  • Actie 23-14, effect Winkelsteeg op verkeer Hatert: er is niets meer vernomen van het wijkteam.

Afgehandelde of vervallen acties: 23-12, 23-15, 24-01 t/m 24-04.

4. Toekomst speeltuinen Hatert
Afdeling Stadsbeheer van de gemeente Nijmegen, geeft aan dat veel speeltoestellen in Nijmegen het einde van hun technische en/of esthetische levensduur hebben bereikt. Daarnaast heeft de gemeenteraad een nieuw uitvoeringskader voor de Beweegvriendelijke omgeving vastgesteld, gebaseerd op diverse (landelijke) onderzoeken. In heel Nijmegen worden de speelplekken herzien. Dit is al gedaan in de Landbouwbuurt, de Muntenbuurt, Bottendaal, Hegdambroek en een deel van Brakkenstein. Dit jaar zijn de Ackerwijken en Hatert aan de beurt.
Onder begeleiding van een deskundig bureau op het gebied van speelplekken worden bij bewoners en kinderen wensen opgehaald voor bewegen en spelen in de wijk. Het is een traject van 12 maan­den van bevragen, ontwerpen en toetsen.
Afdeling Stadsbeheer vraagt het platform om hulp in de vorm van een ambassadeursrol richting bewoners, om bewoners te stimuleren en te laten reageren op de plannen. Dit wordt aangekondigd op MijnWijkplan.nl, bewoners ontvangen hierover een brief. Het kan zijn dat wordt besloten om een speelplek op te heffen of een speeltoestel te verwijderen. Ook dan kan het platform helpen om aan bewoners duidelijk te maken waarom dit gebeurt.

Het platform verwacht niet dat een brief en MijnWijkplan bewoners zal activeren. Wijkkrant Hatert biedt aan om in de papieren en digitale wijkkrant een artikel met foto en een interview te plaatsen, zodat het bewoners aanspreekt en het gaat leven. In de digitale krant is het artikel dan in meerdere talen beschikbaar. Er wordt tevens gewezen op de infomarkt Hatert Bruist op 24 augustus. Een goede gelegenheid om ook daar het traject voor de speelplekken in Hatert onder de aandacht te brengen en input van bewoners op te halen.
Afdeling Stadsbeheer bedankt het platform voor deze suggesties. Zij neemt het aanbod graag aan en zal tevens een kraam reserveren voor de infomarkt.

Vanuit het platform worden enkele ideeën geopperd voor de speelplekken:
- maak een route van toestellen, dan wordt het geen hangplek, is er meer verplaatsing en ontmoeting
- een magnetisch veld zodat de mobiel niet werkt
- een oplaadpunt voor de mobiel trekt aan
- mobiel opladen door te fietsen.

Afdeling Stadsbeheer bedankt het platform voor zijn input. Het uitvoeringskader Beweegvriendelijke omgeving is te vinden op www.nijmegen.nl/nijmegenspeelt.  
Voor Hatert is € 350.000,- beschikbaar voor dit project.
Afdeling Stadsbeheer sluit na de zomer graag nog een keer aan om het traject richting de bewoners af te stemmen en is bereikbaar via het wijkteam.

Vanuit het platform wordt erop gewezen dat bewoners ook bevraagd worden over het groen rond het wijkcentrum en in een later stadium over het stadsdeelprogrammeren. Afdeling Stadsbeheer zal contact opnemen met het management om dit op elkaar af te stemmen.

5. Nieuws vanuit:
Toezicht;

Vanuit het buurtteam is verzocht om bij het platform, politie en Toezicht te polsen of een bepaalde situatie, die zich voordoet bij het winkelcentrum, bij hen bekend is.
De situatie is bij niemand bekend, politie is niet aanwezig.

Het platform beklaagt zich over de vele personele wisselingen binnen Toezicht waardoor er geen binding ontstaat met de wijk. Toezicht begrijpt het ongenoegen, maar wijst op de onderbezetting bij Toezicht. Mogelijk komt er in de toekomst een wijkboa, een vaste contactpersoon voor de wijk. Daar wordt nu mee proef gedraaid.
Daarnaast wordt, met extra budget van het Rijk, ingezet op jeugdpreventie. Er is 1,5fte beschikbaar voor jeugdboa’s.

(Toezicht verlaat de vergadering)

Buurtsportcoaches;

Vanuit de buurtsportcoaches wordt aangegeven dat diverse beweegactiviteiten worden georganiseerd. De informatie hierover is in delen in de wijkkrant gepubliceerd en zonder afbeelding, daar is zij niet tevreden over. Wijkkrant Hatert  pakt dit op.

De activiteiten:
- beweeg 4-daagse direct na Pinksteren
- wandel 2-daagse 23 en 24 mei, 14.00 – 15.30u, start Park Malderborgh, 2,5 km.
- 1 juni eredivisiewedstrijden bij Rapiditas (d’Almarasweg)
- Nationale Buitenspeeldag 12 juni;
   Niek toont de olympische speeltuin speurtocht. Alle kinderen in Hatert ontvangen dit. Stimuleert
   bezoek aan andere speeltuinen, ergens zit Bikkel verstopt. Bij een volle kaart is er een leuke
   gadget.
- Nimma sportzomer;
   activiteiten in het kader van de Olympische Spelen. Vijf gratis sportevents in heel Nijmegen voor
   jong en oud. Charlotte zal een filmpje sturen voor de digitale wijkkrant.

Alle activiteiten worden breed in de wijken gecommuniceerd. Vanuit het platform wordt geadviseerd om flyers te plaatsen in de winkels.

Buurtsportcoache deelt mede dat zij Hatert gaat verlaten. Haar werkgebied wordt Lindenholt. Haar opvolger is nog niet bekend. Het platform wenst haar succes in Lindenholt.

Stip;

Bewoners weten het Stip goed te vinden.
De Stip zoekt vrijwilligers om gesprekken te voeren.
Op maandag is het buurtteam Jeugd & Gezin aanwezig in de Stip, op donderdag het buurtteam Volwassenen en de ouderenwerker.
In de maanden mei en juni kunnen bewoners met een klein budget op woensdagochtend terecht in de Stip voor een gratis knipbeurt. Aanmelden is nodig.

Opbouwwerk;

Opbouwwerk heeft een aantal malen op de markt gestaan, zo weer op 29 mei a.s.
Op 1 mei en op 7 mei is Vrijheidssoep gegeten.
Nacht van de Ommetjes is op 5 oktober, het thema is Wijkwater. Meedenkers zijn welkom.
In de zomervakantie komen er weer pop-up terrasjes in Zuid. Opbouwwerk zal de locaties laten weten.

Op 19 september is er weer een bijeenkomst met professionals over het stadsdeelprogrammeren. In die bijeenkomst komt terugkoppeling uit de vragenlijsten die door bewoners zijn ingevuld. Daarna wordt het traject met bewoners verder ingezet.

Delsenhof;
Er wordt vermeldt dat enkele bewoners van Delsenhof zijn verrast door hoge energierekeningen. Portaal en de huurdersbelangenvereniging De Klink zijn met deze bewoners in gesprek, dit lijkt naar tevredenheid te verlopen. In een volgend overleg zal hij navraag doen.


Kastelenbuurt;
Er wordt gemeld dat de politie behoorlijk actief is in de wijk. Waardering wordt uitgesproken voor het optreden van de politie bij een incident achter de voordeur.


Vanuit het platform wordt opgemerkt dat mensen niet melden, omdat dit niet anoniem zou zijn. Advocaten zouden gegevens uitwisselen.

Winkelcentrum;
De voorzitter van de winkeliersvereniging is gevraagd naar de opening van het vernieuwde winkelcentrum. Dat wordt waarschijnlijk september 2024.


Bewoners uit de Edelstenenbuurt willen meer groen in het winkelcentrum. Dat komt er, er zijn 6 nieuwe bomen geplant. Er komen ook zitplaatsen.

Vanuit het platform was gevraagd naar een bankje op de looproute naar het winkelcentrum. De wens is om dit bankje langs het Hatertpark te plaatsen. Er is er nog budget voor de wijk, deze wens wordt bespreken met de wijkregisseur.

6. Onderwerpen voor de volgende vergadering, 18 september 2024

- Effecten plan Winkelsteeg op verkeer Hatert, gemeente

Vanuit het platform wordt betreurd dat dit onderwerp niet aan de orde is geweest. Van het wijkteam of de afdeling Mobiliteit is niets meer vernomen.

7. Rondvraag en sluiting

  • Marry deelt mede dat zij na 15 jaar heeft besloten te stoppen met haar activiteiten voor het wijkplatform. Zij betreurt dit ten zeerste, maar ze ervaart teveel negatieve zaken.
    Het platform betreurt haar besluit. Iedereen bedankt haar voor haar jarenlange inzet en de plezierige samenwerking.

Sluiting 21.15u.

De volgende vergadering is op woensdag 18 september 2024, 19.30u, wijkcentrum Hatert.

ACTIELIJST

Datum

Actienr

Actie

Wie

Wanneer

11-09-23

23-11

Artikel over jeugdcoaches voor de wijkkrant

Harald

sept. ‘23

11-12-23

23-14

Uitnodigen collega t.b.v. aantonen effect plan Winkelsteeg op verkeer Hatert

Sandra, Maartje

<21-02-23

15-05-24

24-05

Filmpje Nimma sportzomer aan Wijkkrant

Charlotte

mei ‘24

24-06

Locaties pop-up terrasjes

Gabi

tzt

24-07

Bankje langs Hatertpark, bespreken met wijkreg.

Piet

mei ‘24

Openingstijden wijkcentrum:
maandag t/m donderdag: 08.00u – 23.00u
vrijdag: 08.00u – 17.00u

Openingstijden Stip Hatert:

maandag t/m donderdag: 09.30u – 12.00u.
Tel: 024-3502000

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Buurtteams Jeugd en Gezin
Tel: 024-220 3000
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vergaderdata 2024: 21/2, 15/5, 18/9, 11/12

Related Articles

Tijdelijke noodopvang Sportpark Winkelsteeg

Wijkraden, warmteplekken, werkzaamheden Topaasstraat en Wijkplatform Hatert

Mozaïek mee aan de "Hou van Hatert-bank"